Program wyborczy

PROGRAM DZIAŁAŃ NA LATA 2010–2014

Na przestrzeni ostatnich lat nasze miasto niewątpliwie zmieniło się. Zmieniły się także warunki rozwoju naszego kraju, województwa czy powiatu, ponieważ cały świat się zmienia wraz z coraz bardziej dynamicznym postępem technologicznym. Aby nadążyć za tempem zmian nie można tkwić w miejscu! Należy wspólnymi siłami wszystkich mieszkańców podjąć wyzwania, jakie przed nami stoją i nie marnować potencjału, jakim dysponujemy.

Chcę przedstawić i zrealizować wizję Giżycka jako miasta, do którego warto wracać; w którym chce się mieszkać. Rozpoczęte inwestycje muszą zostać dokończone i rozliczone jak najszybciej, aby móc rozpocząć nowe projekty, które będą służyć zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej, poszerzeniu rynku pracy i wzrostu liczby mieszkańców.

Zamierzenia te w wielu obszarach będą musiały być zrealizowane wspólnymi siłami np. we współpracy z okolicznymi samorządami, przedsiębiorcami czy po prostu ludźmi. Dlatego deklaruję wolę współpracy z każdym, komu zależy na poprawie jakości życia w Giżycku.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

 1. Wspieranie hospicjum i ośrodków działających na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 2. Racjonalizacja zarządzania mieniem komunalnym.
 3. Budowa parkingu przy przychodni na ul. Bohaterów Westerplatte.
 4. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
 5. Opracowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania mieszkań komunalnych, socjalnych i noclegowni we współpracy z sąsiednimi samorządami.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA

 1. Stwarzanie warunków i wprowadzenie ulg podatkowych dla nowo powstających obiektów gospodarczych.
 2. Wprowadzenie zmian w zasadach organizacji przetargów (transparentność, publikacja ofert, zasad oceny i rozstrzygnięć).
 3. Budowa infrastruktury światłowodowej łączącej ważne punkty w mieście
 4. Trwałe zagospodarowanie nabrzeża Niegocina (plaża miejska, molo).
 5. Wspieranie budowy Centrum Ratownictwa z bazą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 6. Urządzenie publicznych bezpłatnych toalet.
 7. Zwiększenie liczby koszy na śmieci wraz z montażem koszy nietypowych (mówiących).
 8. Urządzenie plaży z kąpieliskiem przy ul. Jeziornej.
 9. Budowa ulicy Jeziornej (połączenie z Białostocką).
 10. Budowa mostu drogowo-pieszego nad kanałem Giżyckim (Łuczańskim).
 11. Budowa nowych miejsc parkingowych (ul. Kolejowa, ul. Olsztyńska, ul. Nadbrzeżna, centrum, przy lodowisku)
 12. Dokończenie modernizacji targowiska miejskiego.
 13. Przejmowanie ulic od powiatu i ich modernizacja (np. Aleja Wojska Polskiego od mostu do portu Stranda)
 14. Podjęcie inicjatywy w zakresie pilnego rozwiązania zagrożeń na skrzyżowaniu ulic: Obwodowa / Świderska / Nowowiejska i Obwodowa / Suwalska.
 15. Wystąpienie do właściciela o odkupienie budynku tzw. „Stokrotki”.
 16. Budowa hali widowiskowo – sportowej.
 17. Budowa miejskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej oraz publicznych punktów dostępu do Internetu.
 18. Remont chodników na osiedlu „Kajki”, Wilanów, ul. Nowowiejskiej, Moniuszki.
 19. Spięcie istniejących ścieżek rowerowych w logiczną sieć.
 20. Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej i burzowej.
 21. Modernizacja placu Piłsudskiego.
 22. Wprowadzanie ładu przestrzennego.
 23. Zagospodarowanie Wyspy Giżyckiej pod cele turystyczno-rekreacyjne oraz edukacyjno-kulturalne w tym:
  Świat wodny – Aqua Mazury (duże akwaria i paludaria – fragmenty naturalnych biotopów; procesy przyrodnicze w środowiskach słodkowodnych; sala prezentacyjna, instalacje, multimedia; programy edukacyjne dla dzieci/młodzieży – ekologia, biologia, geografia, chemia; na zewnątrz: duże insektarium (woliera ok. 0,5 ha), ścieżki edukacyjne, place zabaw, atrakcje dla dzieci i młodzieży; przykłady inżynierii wodnej (elementy fizyki, chemii); muzeum wody, instalacja wioski rybackiej; gastronomia i inne atrakcje)
 24. Rewitalizacja i zagospodarowanie okolic i samej Twierdzy Boyen (np. formy małych inscenizacji, kino dla zmotoryzowanych, umożliwienie wpłynięcia jachtem).
 25. Organizowanie giżyckich targów – wystaw gospodarczych, promocja produktu lokalnego.
 26. Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza, budowa kolejnych placów.

OŚWIATA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 1. Budowa Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 4.
 2. Budowa lub modernizacja stadionu miejskiego.
 3. Maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań.
 4. Zapewnienie uczniom opieki specjalistycznej: psychologów, logopedów oraz rehabilitantów dla klas integracyjnych.
 5. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży, promowanie młodych talentów.
 6. Obozy sportowe dla klas sportowych.
 7. Przejęcie przez miasto obiektów Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych i rozbudowa obiektu na Młodzieżowe Centrum Żeglarstwa.
 8. Działania zwiększające liczbę miejsc w przedszkolach oraz wspieranie punktów opieki nad dzieckiem.
 9. Urządzenie obserwatorium astronomicznego.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Rozwinięcie programów prewencyjnych w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy).
 2. Utworzenie posterunku Straży Miejskiej na dworcu PKP (zwiększenie realnego bezpieczeństwa w okolicach pasażu Portowego, Ekomariny, dworca PKP / PKS)
 3. Wspieranie służb ratowniczych.
 4. Poprawa sprawności działania Straży Miejskiej.

KULTURA

 1. Zorganizowanie i wypromowanie nowej imprezy masowej.
 2. Zmiana formuły „Szant w Giżycku”.
 3. Przebudowa Galeonu na amfiteatr.
 4. Promocja lokalnych artystów.
 5. Rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej celem utworzenia Centrum Multimedialnego.
 6. Modernizacja i rozbudowa kina z przeznaczeniem na centrum kultury oraz urządzenie kina w budynku GCK.

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

 1. Segregacja odpadów oraz promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców.
 2. Poprawa zagospodarowania terenów zielonych we współpracy z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.
 3. Tworzenie nowych i uzupełnianie zadrzewień. Nasadzenia kwiatów.
 4. Modernizacja parków.
 5. Promowanie alternatywnych źródeł energii, „bonus ekologiczny”, energia odnawialna („Giżycko – miasto tanie energetycznie”).
 6. Rozwiązanie problemu psich odchodów.

SAMORZĄD OBYWATELSKI

 1. Wprowadzenie do statutu miasta przepisów umożliwiających grupie mieszkańców składanie projektów uchwał, które będą obligatoryjnie przedmiotem obrad Rady Miejskiej.
 2. Publikowanie danych o udzielonych ulgach i umorzeniach.
 3. Publikowanie wyników głosowań, treści uchwał (z wyjaśnieniem), umów dot. środków publicznych, listy obecności radnych (na komisjach i sesjach).
 4. Uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego.
 5. Wprowadzenie i monitoring nowoczesnych standardów zarządzania i obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *