Ciekawa praca Będzie pełnomocnik burmistrza?

informacjaNa lutowym posiedzeniu połączonych komisji Rady, gdy poruszano bardzo wiele wątków i obszarów związanych z wychowaniem, diagnozą zagrożeń oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w naszym mieście Pani Burmistrz zapowiedziała stworzenie nowego stanowiska – pełnomocnika burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży. Miało się to odbyć do końca I kwartału. Co prawda jest już lekkie opóźnienie względem tejże deklaracji, ale właśnie ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalistę – pełnomocnika burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży.

Jakie trzeba spełnić wymagania?
Wymagania niezbędne: kandydat musi spełniać wymagania określone w art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych i posiadać wykształcenie wyższe magisterskie.
Wymagania dodatkowe: doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z udziałem środków „zewnętrznych” (europejskich, rządowych), posiadanie kwalifikacji dodatkowych, np. szkolenia, kursy, komunikatywność, rzetelność, kultura osobista, zaangażowanie, dyspozycyjność, doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach jak: kultura, oświata, sport, praca z młodzieżą, pomoc społeczna

Zakres głównych zadań na stanowisku: dokonywanie analiz i ocen sytuacji społecznej i bytowej rodzin, w tym rodzin wielodzietnych, patologicznych bądź zagrożonych patologią społeczną lub będących w trudnej sytuacji, przygotowywanie projektów programów działań służących poprawie bytowych, społecznych i kulturowych warunków życia rodziny (m.in. Karta Rodziny), rozwijanie wszelkich pozaszkolnych instytucjonalnych form pobudzania aktywności intelektualne i fizycznej dzieci i młodzieży, w celu tworzenia optymalnych warunków ich rozwoju i samorealizacji oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wychowawczym, propagowanie wartości dotyczących rodziny i wychowania młodego pokolenia, współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami – w zakresie ich odpowiedzialności za realizację programów edukacyjnych i wychowawczych, w tym koordynacja działań na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Giżyckie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, giżyckie szkoły), inspirowanie i wspieranie działalności grup, organizacji i środowisk, działających na rzecz rodziny, młodzieży; dokonywanie analiz i ocen sytuacji społecznej dzieci i młodzieży oraz warunków ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska sieroctwa, niepełnosprawności, zagrożenia patologiami społecznymi, a także ich wpływu na poziom życia oraz rozwój dzieci i młodzieży; nadzór oraz koordynacja działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej; inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w mieście; współpraca ze służbami zajmującymi się bezpieczeństwem w mieście; inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn; współpraca oraz współdziałanie z instytucjami oraz samodzielne przygotowywanie i wdrażanie programów, projektów, działań wpływających na sytuację rodzin, równego statusu kobiet i mężczyzn oraz osób wykluczonych społecznie.

Z osobą, która przebrnie nabór zostanie zawarta umowa o pracę w pełnym wymiarze na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Ponadto osoba zatrudniona nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych.

Jakie są wymagane dokumenty aplikacyjne?

 • podanie
 • CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 • oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art.6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu naboru
 • propozycję/koncepcję planu działań odzwierciedlających zakres przedstawionego zakresu czynności

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko Pełnomocnik ds. rodziny, dzieci i młodzieży” osobiście w Urzędzie Miejskim w Giżycku lub pocztą na adres – Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Pełnomocnik ds. rodziny, dzieci i młodzieży w Urzędzie Miejskim w Giżycku” w terminie do dnia 10 maja 2013r. do godziny 11.00 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Burmistrz zastrzega prawo odwołania naboru lub jego nierozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Więcej informacji: bip.gizycko.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Ciekawa praca Będzie pełnomocnik burmistrza?

 1. Śmiechu Warte pisze:

  Kolejne stanowisko dla przyjaciół POtrowskiej. A od czego jest Centrum Profilaktyki, MOPS itp instytucje. Najwidoczniej ktoś ze znajomych [(…) – wymoderowano fragment wpisu – W. Iwaszkiewicz] potrzebuje pracy.

 2. kate pisze:

  Wczorajsza impreza otwarcia mostu pokazała gdzie się ma mieszkańców,prowadzący dał niezły popis prywaty!!!